FELTE - STUDENT OF FEBRUARY
Student Of The Month (SOTM) là hoạt động tuyên dương những gương mặt sinh viên tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện,
được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên của Khoa.
Với hình thức bình bầu, vinh dự này sẽ được trao đến cho
gương mặt có lượt bình chọn cao nhất tháng.
Take Poll
 
Bạn là? *
 
Sinh viên bạn chọn *

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform